Опис досвіду роботи


Розвиток компетентної особистості,
зорієнтованої на життя в інформаційному середовищі
засобами фізичної освіти
Опис власного педагогічного досвіду
вчителя фізики
Чуйко Ольги В’ячеславівни

Суспільство вимагає від людини не тільки певної суми знань, умінь та навичок, а й уміння самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання, вміння співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин. «Навчання» стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього її життя. Проблема, яка сьогодні постає перед нами, педагогічними працівниками, не «Що вчити?» (для цього існують програми основного курсу, затверджені Міністерством освіти і науки України), а «Як учити?». Німецький соціолог Георг Зіммель писав: «Людина освічена – та, яка знає, де знайти те, чого вона не знає». Тому основною метою стає розвиток компетентної особистості, здатної до самоосвіти, самоудосконалення і головне - виховання відчуття постійної спраги до нових знань.
Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти є «Спрямованість фізики як навчального предмета на використання знань, умінь і навичок у житті. Навчання фізики в кінцевому результаті має не тільки дати суму знань, а й сформувати достатній рівень компетенції. Тому складовими навчальних досягнень учнів з фізики є не лише володіння навчальним матеріалом та здатність його відтворювати, а й уміння та навички знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та застосовувати в стандартних та нестандартних ситуаціях ». (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 7-12 класи. К.: Перун, 2006.)

Актуальність посилюється потребами дітей навчитися:

– знаходити і застосовувати знання за будь – яких обставин,

– не накопичувати інформацію, а мислити,

– працювати у злагоді з іншими і спільно доходити мети.

Методологічне та технологічне підґрунтя теми:
Для формування життєвих компетенцій школярів ми практикуємо використання як традиційних – так і інноваційних технологій. Дуже важливо не тільки надавати учням міцні знання з фізики, але й зацікавити їх цим предметом.
Перевагу надаємо технології організації групової навчальної діяльності школярів, значний внесок у розробку якої дали дослідження В.К Дяченка, В.В. Котова,О.Г. Ярошенко та інших. Інтерактивним технологіям навчання, які пропогуються Л.В. Пироженко, О.І. Пометун, О.М.Пєхотою. Використовуємо елементи проектної технології навчання. Навчальне проектування не є принципово новою технологією. Виник метод проектів у 20 – ті роки минулого століття в США. Цей метод привернув до себе ряд російських педагогів ХХ століття ( С.Т. Шацький, Т.Г. Кручініна). На жаль в 30 роках минулого століття метод проектів було засуджено і заборонено. Повернення до методу проектів сьогодні відбувається в освітянській практиці досить повільно, використовуються лише окремі елементи проектної технології.
Проектна технологія допомагає учням набути комунікативних навичок, а саме: вміння працювати в різних за складом групах, виконуючи різні за соціальним значенням функції - від лідера до посередника.
Актуальність такого методу полягає у встановленні широких міжособистісних контактів, ознайомленні з різними культурами, різними точками зору на одну й ту ж проблему.
Значимість методу проектів для розвитку учня - це уміння користуватися різноманітними дослідницькими методами: збирати інформацію, факти, уміння їх аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки та узагальнення. Все це, на мою думку, допоможе дитині після закінчення школи успішніше увійти в доросле життя, адаптуватись до умов, що постійно змінюються, орієнтуватись у різноманітних життєвих ситуаціях, працювати у різних колективах.

Сутність досвіду роботи
Педагогічне кредо:
«Навчання найефективніше, коли приносить радість»
В.О. Сухомлинський

Відповідно до гуманістичної спрямованості навчально – виховного процесу мета нової школи - це «створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості» («Національна доктрина розвитку освіти»), і учень є активним учасником освітнього процесу.

Все вище перелічене і зумовило вибір теми: « Розвиток компетентної особистості, зорієнтованої на життя в інформаційному середовищі засобами фізичної освіти».

Працюючи над такою проблемою, викладання фізики ми будуємо на впровадженні нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес, роботі у телекомунікаційних проектах, у творчій співпраці з учнями.
Особисто для нас інноваційне навчання – це система, в якій:
- навчальний процес є цілісною взаємодією двох рівноправних учасників – учня та вчителя;
- основною метою є розвиток особистості та різноманітних форм мислення кожного учня;
- позиція вчителя зорієнтована на особистість учня;
- стиль спілкування – демократичний, підтримується ініціатива учнів;
- у пізнавальній діяльності на перший план мають висуватися творчі завдання, цілі яких розробляються спільно учителем і учнем;
- в основі мотивації має стояти досягнення учнем успіху і його самореалізація.
Поштовхом для роботи над проблемою став аналіз причин низької успішності учнів який було здійснено за результатами анкетування, проведеного нами в школі серед учнів середньої ланки .
Мета: Забезпечення виховання компетенції учнів засобами фізики, формування високоосвіченої особистості, спроможної гнучко адаптуватися в умовах стрімкого технічного прогресу та змін довкілля.
Використання інноваційних технологій дає нам можливість поєднувати традиційний підхід з інноваційними методами навчання, дозволяють вирішувати завдання щодо формування умінь і навичок, в основі яких лежить розвиток пізнавальних здібностей учнів та критичного і творчого мислення, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, а саме:
· зіставляти асоціації з фактами, які були відомі раніше;
· висувати обґрунтовані гіпотези рішення поставлених завдань
· самостійно робити висновки;

· уміти доводити логіку власного рішення та логіку послідовності власних дій;
· уміти цілісно розглядати об’єкт, що вивчається, давати характеристики та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
· уміти комбінувати раніше відомі методи, розв’язувати проблеми комплексно;
· уміти прогнозувати можливі наслідки рішень, що будуть прийняті;
Звичайно все це потребує від учителя затрат часу. Насамперед треба переглянути ставлення до підготовки і проведення уроку, позаурочних занять. Використовуючи власний досвід, ми прийшли до висновку, що сучасній школі потрібен не лише класичний урок, а й принаймні нетрадиційний чи інтерактивний, а також традиційний з елементами інтерактиву.
Використання проектної технології.
«На світі є тільки один спосіб, що спонукає кого-небудь щось зробити…і він полягає в тому, щоб примусити іншу людину схотіти це зробити»
Д. Карнегі
На нашу думку, саме метод проектів може «примусити іншу людину схотіти це зробити». Цей метод можна застосовувати як у вигляді самостійної, індивідуальної чи групової роботи учнів протягом різного за тривалістю часу і з використанням різних сучасних засобів, інформаційних технологій, комп’ютерних телекомунікацій тощо.


За тривалістю проекти можуть бути :
Короткодіючі. – Візьму для прикладу проект: «Роман Жуля Верна „Зелений промінь” з точки зору фізика»
Середньої тривалості. - «Вивчення проблеми шумового забруднення середовища за допомогою звукового детектора» (Тема: «Механічні коливання та хвилі») , «Сніжинка – диво симетрії», який можна запропонувати дітям напередодні вивчення теми: «Кристалічні та аморфні тіла».
Прикладом довготривалого проекту є проекти:

«Кольоровий всесвіт». Нами була створена діюча модель інтерактивного міні планетарію, якою користуються не тільки учні для розвитку пізнавального інтересу, а й учителі на уроках природознавства.
«Використання високовольтних ліній електропередач для виробництва електроенергії в акумулючих установках». Метою науково-дослідницької роботи було створення проекту станції для добування альтернативного виду енергії шляхом використання властивостей магнітного поля ЛЕП з подальшим її використанням для підзарядки електромобілів.
«Збережи здоров’я – зеконом кошти»
проект спрямований на запобігання нещасних випадків від падіння бурульок. Та інші.
За типологією створюємо проекти: дослідницькі, творчі, інформаційні, ігрові та практико-орієнтовані.
Прикладами дослідницьких проектів можуть слугувати проекти:
– «Для чого лікарю фізика?»
– «Створення альтернативних джерел енергії» .
Ми переконані, що навчаємось разом з дітьми не тільки працювати, вчитись, долати труднощі, а й отримувати від цього задоволення і радість від навчання, можна сказати, що основну мету, поставлену перед школою і собою, ми успішно виконуємо.
Опитування, проведене нами в школі серед учнів доводять, що інтерес до вивчення фізики за останні три роки значно виріс.
Інтерактивна робота з підручником.
По - новому можна працювати на різних етапах уроку, використовуючи нетрадиційні форми роботи з шкільними підручниками.
Досвід підтверджує, що діти не завжди на належному рівні вміють працювати з підручником.
Набагато цікавіше слухати вчителя, не докладаючи до цього ніяких зусиль. Адже всім відоме висловлювання Конфуція: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам'ятаю. Те, що роблю, я розумію». Тому, на мою думку, потрібно навчати учня, що робота з підручником складається не тільки з «Я читав», а ще й з:
- «Я зрозумів»;
- « Я запам’ятав»;
- « Я можу застосувати це на практиці».
Робота з підручником може бути досить цікавою й інтерактивною.
Тому пропоную ті завдання, що використовую сама.
Значну увагу на уроках фізики приділяємо розв’язуванню задач. Розв’язування фізичних задач є одним з найважливіших видів навчальної діяльності, який сприяє глибокому й осмисленому засвоєнню фізичних знань, розвитку інтелектуальних здібностей особистості. Власний досвід свідчить, що формування вміння розв’язувати задачі є одним з найскладніших завдань навчання фізики. Тому на уроках впроваджую групові форми роботи з використанням інтерактивних вправ, таких, як:
– Метод круглого столу,
– Розв’язування задач в групах,
– Метод «Мозкової атаки»,
– Метод ПРЕС.
Використання мультимедійних засобів та інтерактивних форм і методів сприяє заохоченню учнів до навчання, а такі проблеми сучасної школи, як небажання дітей навчатись та втрата інтересу до здобуття нових знань, вдається подолати за допомогою особистісно зорієнтованого навчання
Критеріями результативності є підвищення пізнавального інтересу школярів до предмета, підвищення якості знань учнів, розвиток комунікативних навичок школярів .
Мої учні є переможцями міських, обласних предметних олімпіад, переможцями Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» та конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт секції МАН, призерами міжнародного конкурсу Intel – техно Україна, «Мирний космос» .
Випускники успішно справляються з ЗНО.
Популяризація педагогічного досвіду.
Творчі доробки, розроблені в ході реалізації теми презентувались у фаховій пресі всеукраїнського рівня (маю публікації у виданнях «Шкільний світ» (м. Київ), «Основа» ( м. Харків)). Співпрацюю з Українським інститутом нормативної інформації – замаюсь розробкою тематичних паспортів з курсу фізики 10 клас профільний рівень.
На своїх уроках прагну показати дітям всю багатогранність фізичної науки, адже саме фізика формує світогляд людини, дає розуміння природних явищ. А де, як не на уроках фізики, можна навчити дітей логіки мислення і вміння застосовувати на практиці й математичні знання та навички.
Саме фізика вчить дітей за допомогою математичного апарату моделювати природні явища, ситуації, що виникають в реальному житті. Мабуть, тому присвячуємо дуже багато часу біофізиці звуку, електричним явищам у живій природі та взаємозв’язку оптики і біології, пояснюю, що «…світ складається з таємниць, які не можна відкрити в один день: природа не показує нам їх усіх разом…»(Люцій Сенека), а робити відкриття не тільки дуже цікаво, а й корисно. І саме цілеспрямоване використання інноваційних методів навчання під час уроків та в позаурочній роботі сприяє розвитку дослідницької та пошукової діяльності, а також «дає в руки» інструменти для творчого освоєння світу.
Звичайно, я прагну, щоб мій випускник був:
- технічно високоосвіченою особистістю, спроможною гнучко адаптуватися в умовах стрімкого технічного прогресу та змін довкілля;
- грамотним природодослідником;
- бути обізнаним з новими ідеями, знати, де можна їх використовувати;
- завжди бути високоморальною, комунікативною людиною, за якою- майбутнє України.

Немає коментарів:

Дописати коментар